• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

Tacir Kime Denir?

Ticaret Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticaret hukuku avukatları kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.Ticaret hukuku avukatları ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Tacir Kime Denir?

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticari işletme esasına dayalı modern sistem kabul edilmiş ise de Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK.) sistemi içinde tacir kavramı hâlâ üzerinde önemle durulması gereken bir kavramdır. Her şeyden önce TTK madde 21’de Ticari iş karinesi, tacirin yaptığı işler esas alınarak hükme bağlanmıştır. Öte yandan Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinin uygulanabilmesi için de, ilgili kişi veya kişilerin tacir sıfatına sahip olması aranmıştır.

6102 sayılı TTK.; tacir kavramını, gerçek kişiler ve tüzel kişilerde ayrı ayrı düzenlemiştir. Donatma iştiraki ise bir üçüncü grup olarak ele alınabilir. TTK. Md. 12/(1)’e göre, “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Tanımdan yola çıkılarak bir kimsenin gerçek kişi tacir olabilmesi için;

 • Bir ticari işletmenin mevcut olması
 • Bir ticari işletmenin işletilmesi
 • Bir ticari işletmenin kısmen dahi olsa o kişi adına işletilmesi şartlarının varlığı gerekmektedir

Tüzel kişi tacirler için ise; TTK. Md. 18/1’de ticaret şirketleri, amacına varmak için ticari işletme işleten dernekler ve kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde yönetmelik veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseselerin tacir sayılacağı hükme bağlanmıştır. Akkaş Hukuk Bürosu olarak; gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi tacirlere, ticari işletmelerinde sürdürülebilirlik adına her türlü danışmanlık ve muhtemel problemlere çözüm üretmeye çalışan ekibimizle birlikte hizmet vermekteyiz.

Ticari İşletmenin Sicile Tescili

Tacir sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi sicile tescil ve terkine bağlı olmamakla birlikte, her tacir ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdür.

Ticari İşletmenin Sicile Tescili Nasıl Gerçekleşir?

Kanuna göre, tacir, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir. Ayrıca, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermelidir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tacir sicile geçirilmiş bilgilerden ilanı gerekenleri de ilan ettirmek zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen tacirin sorumluluğuna gidilir.

Tacir Kime Denir?

Avukatlarımız ticari avukat nitelikleriyle şirketler hukuku avukatı işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır. Ticaret kanununda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girer. Ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen diğer kanunlar da ticaret hukuku kapsamına girer. Uygulama alanları ticaret hukuku alanlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir.

Ticaret Hukuku Avukatları Ekibimizin Hizmetleri

 • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Due Dilligence
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruşu Şirketler

Ticaret Hukuku Avukatları Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve ticaret hukuku avukatları avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız