• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

CEZA AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu ceza avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir. Ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Ceza avukatlarımız ayrıca Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, tutuklama kararlarına itiraz edilmesi, temyiz dilekçesi hazırlanması, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması, hukuk ve ceza mahkemeleri, kaçakçılık suçu, gümrük kaçakçılığı, herhangi bir suç işlendiği iddiasıyla suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması, savunma hazırlanması, duruşmaya girilmesi konularında müvekkerimizi temsil etmektedirler.

AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Ceza hukuku alanında avukatlar şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar, ifade ve sorguya katılırlar, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlarlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar. Dolayısıyla insanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir.

Genel Olarak Ceza Hukuku

Ceza hukukunda genel olarak suçlar ve yaptırımları incelenmektedir. Suçun işlenmesinden cezanın infaz edilmesine kadar geçen süreç hassas bir süreçtir. Türk Ceza Kanunu’nda birçok suç düzenlenmiştir. Bu suçlar, genel başlık olarak şu şekildedir;

 1. Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 2. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
 3. Hayata Karşı Suçlar (Kasten Öldürme Suçu gibi)
 4. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (Kasten Yaralama Suçu gibi)
 5. İşkence ve Eziyet, Koruma
 6. Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
 7. Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 8. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (Cinsel Saldırı Suçu, Çocukların Cinsel İstismarı Suçu gibi)
 9. Hürriyete Karşı Suçlar (Tehdit Suçu, Şantaj Suçu gibi)
 10. Şerefe Karşı Suçlar (Hakaret Suçu gibi)
 11. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu gibi)
 12. Malvarlığına Karşı Suçlar (Hırsızlık Suçu, Yağma Suçu gibi)
 13. Genel Tehlike Yaratan Suçlar (Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu gibi)
 14. Çevreye Karşı Suçlar
 15. Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu gibi)
 16. Kamu Barışına Karşı Suçlar (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu gibi)
 17. Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 18. Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 19. Aile Düzenine Karşı Suçlar
 20. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 21. Bilişim Alanında Suçlar
 22. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (Zimmet Suçu, İrtikap Suçu, Rüşvet Suçu gibi)
 23. Adliyeye Karşı Suçlar (İftira Suçu gibi)
 24. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 25. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 26. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 27. Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 28. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 29. Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Yukarıda sayılan suçlar kasten işlenebilen suçlar olduğu gibi, bazı suçlar taksirle de (dikkatsizlik, özensizlik) işlenebilir. Ceza hukuku bakımından suçların oluşabilmesi için kanuni unsurların varlığı gerekmektedir. Örneğin mala zarar verme suçu kanunda düzenlenmişse de bu suç, taksirle işlenemez. Dolayısıyla başkasının malına istemeden zarar veren kişi, ceza hukuku bakımından suçlu olmayacaktır.

Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 1. Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 2. Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 4. Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 5. Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 6. Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 7. Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 8. Temyiz dilekçesi hazırlanması
 9. Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Ceza Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

istanbul ceza avukatı avukatları

Görüldüğü üzere ceza hukuku bakımından çok ince ayrıntılar ile sonuçlar değişebilmektedir. Suç şüphesi altında olan bir kişi suçlu olmadığını ya da talep edilen cezayı haketmediğini düşünüyorsa veya kendisine karşı bir suç işlendiğini düşünen bir birey mağdur olduğunu düşünüyorsa, düşüncesini etkili bir biçimde ortaya koymalıdır. Örnek olarak şikâyete tabi suçlarda şikâyet süresi suçun ve suçlunun öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Mağdur olan kişi bu süreden sonra talepte bulunsa dahi talebi ciddiye alınmayacaktır.

Bu bağlamda ceza hukuku bakımından hakların ileri sürülmesine, zamanın gözetilmesinde, isnatların gösterilmesinde, fiilin niteliğinin ortaya koyulmasında profesyonel bir yardım ile hareket edilmesi hayatidir. Bu noktada aşağıdaki başlığın iyi anlaşılması gerekmektedir.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza hukuku alanında avukatlar şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar, ifade ve sorguya katılırlar, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlarlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar. Dolayısıyla insanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir. Mağdur bakımından kaybın telafisi ve mağdurun vicdanen tatminini sağlamak esas gaye iken, şüpheli ya da sanık bakımından özgürlüğün korunması, haksızlığa uğranmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçtır.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere ceza hukuku özgürlüğe direkt etki eden bir dal olması nedeniyle riske atılmaması gereken bir daldır ve avukat ile temsil bu bağlamda çok önemlidir. Avukatın da sizi temsil kabiliyeti önemlidir. Zira ceza hukukunda amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla delillerin ortaya konulmasında, etkili savunmada, var olan ve zarara uğrayan menfaatin veya hakkın talebinde, müvekkil ile iletişimde, kanunlara ve diğer mevzuata hâkimiyette avukatın rolü hakkın yerini bulması için belirleyicidir.

Zira diğer hukuk dallarından farklı olarak bir yaptırım ile karşılaşan kişi üzerinde yaptırımın etkileri anlık olmayıp uzun yıllar sürebilmektedir (aile ve sosyal çevre baskısı, özgüven kaybı, maddi kayıplar gibi). Dolayısıyla haketmediği halde bir yaptırımla karşılaşan kişi için telafisi güç ya da imkânsız zararlar doğabilmektedir. Aynı şekilde suç nedeniyle mağdur olan kişi de fail hakettiği cezayı almaz ise kendini güvende hissetmeyecek, hayatına normal devam etmekte zorlanacaktır. Bu nedenle de ceza hukuku avukatı ile çalışmak önemlidir.

Ceza Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve ceza avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız