• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

İŞ HUKUKU AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu iş hukuku avukatı kadrosu kadrosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler. İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş Hukuku, Kapsamı ve Amacı

Dünyanın var oluşundan bugüne kadar hemen hemen her dönemde insanlar çeşitli şekillerde ve statülerde kendi geçimlerini sağlamak için çalışmıştır. Ancak Sanayi Devrimi ile beraber fabrika sahiplerine bağlı olarak çalışan işçilerin sayısı hızla artmış, toplumda ‘işçi sınıfı’ olarak adlandırılan yeni bir kesim oluşmuştur. Bu dönemde kadın ve çocuklar sanayide acımasızca kullanılmış, işçiler günde 14 saat gibi ağır çalışma koşullarına maruz kalmıştır. Tüm bu zorluluklara karşı işçi kesim birleşmiş, kendi haklarını aramaya başlamış ve zaman içerisinde işçileri ve işçi haklarını koruma amacıyla İş Hukuku oluşturulmuştur.

İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denir.

İş Hukuku kendi içerisinde Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İş Hukuku; işçi ve işveren arasındaki sözleşmelerin yapılması, asgari ücret, çalışma süreleri, izin hakları, sözleşmenin feshi ve tazminat gibi konuları incelemektedir. Toplu İş Hukuku ise; sendikaların kuruluşunu, faaliyetlerini, toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını, grev ve lokavta gidilmesi şartları incelemektedir.

İş hukuku her ne kadar çalışma ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olsa da, her çalışma ilişkisi bu hukuk dalı kapsamda değerlendirilmez. Zira İş Hukukunun kapsamına sadece; işçi statüsünde iş görenler ile bunları çalıştıranlar girmektedir. Bu bakımdan kanunda yapılan işçi ve işveren tanımları büyük önem arz etmekte olup, aradaki uyuşmazlığa hangi hukukun uygulanacağının bulunmasında önemli rol oynamaktadır.

İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Kanunlar

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

İŞ HUKUKU DAVALARI

Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu iş hukuku avukatı olarak iş hukuku davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
İşçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin hazırlanması, bu sözleşmenin uygulanması ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan hak ve alacaklarla bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümü iş hukuku avukatı faaliyet alanını oluşturmaktadır. Görev aldığı davaları şu şekilde sıralamamız mümkündür: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, izin alacağı, maaş alacağı gibi iş davalarına iş hukuku avukatı bakmaktadır. Belirtilen davalar İş Mahkemesinde görülmektedir. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayalı olan hak ve yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde taraflardan her biri kendisi ya da vekalet verebileceği bir iş hukuku avukatı ile İş Mahkemesinde dava açmak suretiyle haklarını arayabilmektedirler.

İş Sözleşmesi Hazırlanması Hizmetlerimiz

Akkaş Hukuk Bürosu iş hukuku avukatları iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.

İşçi

İş Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanununda yer almakta olup, işçinin tanımı bu kanunun 2. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denmektedir.

Kanundaki tanıma göre bir kişinin İş Kanunu anlamında işçi sayılabilmesi için; iş sözleşmesine göre çalışması ve aynı kanunun 4. maddesinde sayılan (Deniz ve hava taşıma işleri, ev hizmetleri, çıraklar, spor) istisnalar kapsamındaki işleri yapmıyor olması gerekmektedir. Bunun dışında kanunumuzda fikri çalışma- bedeni çalışma gibi hiçbir ayrım yapılmamıştır. Sanayi sektöründe, ticaret sektöründe, hizmet sektöründe veya kamu sektöründe… çalışıp çalışmadığı fark etmeksizin, bir iş sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışan herkes işçi olarak kabul edilmektedir.

İşveren

Kanundaki tanıma göre; İşçi çalıştıran gerçek kişi veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren sayılır. Buna göre gerçek kişiler (birey) işveren olabileceği gibi tüzel kişiler(şirket, dernek, sendika, devlet, üniversite, belediye …) ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar da işveren olabilecektir. Bunun dışında kanunumuz işveren olmak için herhangi bir koşul veya şart aramamıştır.

İş Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 1. İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
 2. Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
 3. Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
 4. İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
 5. İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 6. Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 7. Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
 8. Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
 9. Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

İş Sözleşmesi

4857 sayılı İş Kanununun 8. Maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. "İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir." İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.’

Basit ifade ile işçinin iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmelere iş sözleşmesi denmektedir. Kanunumuzda birçok sözleşme türü düzenlenmiştir. Bunların hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip olup, taraflar arasında hukuki uyuşmazlığın olması durumunda sözleşme türüne göre farklı uygulamalarda bulunulacaktır.

Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

İş Hukuku Avukatımızdan;

istanbul iş hukuku avukatı

"İş hukuku avukatları, İş Kanunu kapsamında işçinin yasal haklarını işverenine karşı korumak amacıyla görev almaktadırlar. Özellikle ülkemizde sanayi sektöründe işverenlerin, çalışan ilişkilerindeki olumsuz tutumları düşünüldüğünde; işçi hakkının şirketlere ve işverenlere karşı korunması hukuki açıdan bir zorunluluk halini almıştır. Bu doğrultuda, iş süreçlerinde işçiye yapılan usulsüzlük, işçinin hakkının yenmesi gibi konularda, çalışan haklarının korunmasına yardım eden iş avukatları; özellikle sanayi toplumlarında personel ve işveren arasındaki ilişkilerin yasal açıdan düzenlenmesi açısından oldukça kritik rol oynamaktadır."

"Özellikle uzun vadeli avantajları düşünüldüğünde avukat seçme sürecinde, işçi menfaatlerinin korunması açısından hassas davranmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra iş avukatı fiyatları ise durumun niteliğine ve çalışılacak olan avukatın tecrübesine göre farklılık göstermektedir. Bu noktada Akkaş Hukuk Bürosu olarak meslek etiğine sahip ve alanında uzmanlaşmış kadromuzla iş hukuku konusunda tüm hak ve alacaklarınızı temin edeceğimizin garantisini veriyoruz."

İş Sözleşmesi Çeşitleri

İş sözleşmesi türlerini kısaca ifade edecek olursak:

 1. Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri: İşin niteliği bakımından en çok 30 gün süren işler süreksiz, bundan daha fazla süren işler ise sürekli iştir. Sürekli işi konu alan iş sözleşmelerine ise ‘sürekli iş sözleşmesi’, süreksiz işi konu alan iş sözleşmelerine ise ‘süreksiz iş sözleşmesi’ denmektedir.
 2. Belirli süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: Başlangıcı ve bitimi belli olan sözleşmelere belirli süreli, başlangıcı belli bitimi olmayan sözleşmelere belirsiz süreli iş sözleşmesi denmektedir.
 3. Deneme Süreli İş Sözleşmesi: Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi kaydı konulmuşsa, bu durumda deneme süreli iş sözleşmesinden bahsedilecektir. Bu deneme süresi maksimum 2 ay olabilmektedir.
 4. Tam Süreli-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: İşçinin normal haftalık çalışma süresi tam süreli (haftalık 45 saat) çalışan işçiye göre önemli ölçüde (2/3’si) daha az belirlenmiş ise kısmi süreli hizmet sözleşmesi söz konusu olmaktadır.
 5. Takım Sözleşmesi: Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denmektedir.
 6. Çağrı Üzerine Çalışma: İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisidir.

İş Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve iş hukuku avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız