• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu şirketler hukuku avukatı kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır. Şirketler hukuku avukatı ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sounucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Avukatlarımız şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir. Avukatlarımız anonim şirket kuruluşu, limited şirket kuruluşu, yabancı şirket şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, serbest bölgede şirket kuruluşu ile şirket kuruluşu işlemlerini A'dan Z'ye yapmaktadırlar. Bunun dışında kuruluş amacı ticari olmayan dernek kuruluşu ve vakıf kuruluşu işlemlerinde de hukuk büromuz faal olarak çalışmaktadır.

Türkiye’de Ticaret ve Yatırım

Dünya Ticaretinin birçok alanında stratejik konumda bulunan Türkiye, yabancı sermayenin ülkedeki faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları ile yabancı yatırımcılarca tercih edilen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimciler 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri esasında Türk vatandaşına tanınan haklardan aynı derecede faydalanabilmektedirler. Güncel uygulamalar bu şekilde Türk yatırımcıları olduğu kadar yabancı yatırımcıları da Türkiye’de şirket kurmaya teşvik etmedir.

Şirket Çeşitleri ve Şirket Kuruluş Koşulları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında, aşağıdaki türlerde şirketler kurulabilmektedir:

 1. Anonim Şirketler
 2. Limited Şirketler
 3. Kooperatif Şirket
 4. Kollektif Şirket
 5. Komandit Şirket

Şirketler bu beş farklı türde kurulabilse de Anonim Şirket ile Limited Şirket, hem küresel ekonomide hem de Türkiye'de en sık tercih edilen şirket türleridir. Bu iki şirket de, asgari tek ortakla kurulabilmektedir. Ortakların sorumluluğu ancak koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Limited şirket asgari 10 bin TL, anonim şirket ise 50 bin TL sermaye ile kurulabilmektedir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesinin ise en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Hem anonim şirketlerde hem de limited şirketlerde ortakların tamamının veya bir kısmının yabancı uyruklu olmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar asgari sermaye gibi bazı mali eşikler ve organlar birbirinden farklı olsa da, anonim şirket veya limited şirket kurmak için izlenen usul hemen hemen aynıdır.

Şirket Kuruluş ve Tescili

2 Ocak 2013 tarihi itibariyle Şirket kuruluşlarında Mersis uygulamasına geçilmiştir. Şirket kuruluş işlemleri öncelikle çevrimiçi ortamda başlatılmakta ve şirket ana sözleşmesi bu çevrimiçi ortamda oluşturulmaktadır. Sistemden alınan 16 haneli Mersis Numarası ile notere gidilerek, entegre sistem sayesinde şirket ana sözleşmesinin noter onaylı örnekleri alınabilmektedir. Daha sonra İTO’nun Tescil ve Kuruluş işlemlerine ilişkin istediği belgeler düzenlenmekte ve bu belgelerin İTO’nun bölge temsilciliğine fiziken ibraz edilmesiyle şirket kuruluşuna ilişkin başvuru tamamlanmaktadır. Şirketin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmesinin ardından şirketin imza yetkilileri noterde imza sirküleri düzenlemelidir.

Sicil aşamasının Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tamamlanmasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğü ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na şirketin kuruluşu hakkında re'sen bildirimde bulunmaktadır. Ticaret Sicil Müdürlüğü şirketin kuruluş bilgisini, şirketin tescilinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde duyurur. Ticaret Sicil Müdürlüğünün yerel vergi dairesini bilgilendirmesinden kısa süre sonra yerel vergi dairesinden bir vergi levhası alınmalıdır.

ŞİRKETLER HUKUKU DAVALARI

Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu şirketler hukuku avukatı olarak şirketler hukuku davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Akkaş Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Karşılaştırması

istanbul avukatı, avukatları

 1. Anonim Şirketler de Limited Şirketler de tek ortak iler kurulabilmekle birlikte limited şirketlerde azami ortak sayısı 50 (elli) iken anonim şirketlerde sınırsızdır.
 2. Limited Şirketlerin asgari kuruluş sermayesi 10.000 TL iken Anonim Şirketlerde ise asgari kuruluş sermayesi 50.000 TL’dir.
 3. Limited Şirkette hisse devri için hisse devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmenin noterce onaylanması, hisse devrinin şirket genel kurulunca onaylanması ardından hisse devrinin ticaret siciline tescili ve son olarak hisse devrinin şirket pay defterine kayıt ettirilmesi gerekir. Anonim Şirkette ise devirler hisse devir sözleşmesi ile gerçekleştirilmektedir. Noter huzurunda devir ve hisse senedi devrinin ticaret siciline tescili de zorunlu değildir.
 4. Limited Şirketlerde şirket hissesinin satımından kaynaklı olarak gelir vergisi borcu doğarken, anonim şirketlerde şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değildir.
 5. Anonim şirketlerde halka arz imkanı varken limited şirketlerde bu olanak mevcut değildir.

Şirket Alternatifi Yapılar

Yukarıda bahsi geçen şirket türlerine ek olarak, şubeler ve irtibat büroları da Türkiye'de şirket kurarken iki alternatif olarak düşünülebilir.

Şube Kuruluş İşlemi ve Şubenin Niteliği

Bağımsız bir tüzel kişiliği olmayan şubeler sadece ana şirket ile aynı amaçlar ile kurulabilir. Şube için sermaye koşulu bulunmamaktadır, hissedarı da yoktur. Şubelerin süresi ana şirketin süresiyle sınırlıdır.

Bir şubenin tescili için aynı şirket kuruluşunda olduğu gibi Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne istenen belgeler ile birlikte dilekçe gönderilmelidir.

İrtibat Bürosu Kuruluş İşlemi ve İrtibat Bürosunun Niteliği

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen irtibat büroları, Türkiye’de güvenli ve olabildiğince masrafsız bir şekilde piyasa araştırmaları ve fizibilite çalışmalarının yürütülebilmesi, yatırım fırsatlarının izlenebilmesi açısından yabancı şirketler tarafından oldukça tercih edilen bir alternatif yapıdır.

Merkezi yurtdışında olan ana yabancı şirkete bağlı irtibat bürolarının herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmesine izin verilmez. Masraf ve giderleri tamamen yurtdışındaki ana yabancı şirket tarafından karşılanmalıdır.

Türkiye’de faaliyet gösterecek irtibat büroları için Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gereklidir. İlk izin 3 (üç) yıl süreyle düzenlenir ve ana şirketin irtibat bürosu kapsamındaki son 3 (üç) yıldaki faaliyetleri ve gelecek planlarına bağlı olarak bu süre başvuru üzerine uzatılabilir. Ancak pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

Şirketler Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 1. Genel kurul toplantıları yapılması
 2. Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 3. Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 4. Due Dilligence
 5. Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 6. Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 7. İrtibat bürolarının kurulması
 8. Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 9. Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruluşu
Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Şirketler Hukuku Avukatımızdan;

istanbul şirketler hukuku avukatı

"Günümüzde ticari hayatta yaşanan gelişmeler karşısında kanunlar değişmekte ve değişiklikler neticesinde şirket yapıları da farklılaşmaktadır. Şirket yapılarının değişimi karşısında şirketlerin zarara uğramaması adına yönlendirmeler yapmaktayız. Bu yönlendirmeler ise şirketlerin olası tüm risklerine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece verilecek olan danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile şirketler, her türlü yeniliğe hazır olmakta ve değişime en kısa sürede uyum sağlamaktadır."

"1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret kanunu ve Türk Borçlar Kanunu şirketlerin yapısında ve işleyişinde farklılıklar yaratmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşmelerin revize edilmesi ve şirketlerin gerek gerçek kişilerle ve gerekse tüzel kişiler ile yapmış olduğu tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde, geçersiz olacak hükümler ile şirketlerin mağdur olması kaçınılmazdır. Uyum sürecinde, konusunda uzman avukatlar tarafından verilen hizmetler ile şirketlere gerekli tüm destekler sağlanmaktadır."

Yatırım Fırsatı Olarak Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler şu şekilde tanımlanabilir; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mal ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler serbest bölgelerdir.

Özellikle ihracat artırmak ve dış ticareti geliştirmek amacıyla oluşturulan serbest bölgelerin sağladığı avantajlar başlıca şunlardır;

 1. Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı
 2. Düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı
 3. Bu bölgelerden edilen karın hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına ve Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmesi imkanı
 4. Gümrük vergisi prosedüründen arındırılmış ticari faaliyet imkanı
 5. Yerli ve yabancı tüm pazarlara kolaylıkla erişim imkanı

Türkiye’de yerleşik kişiler ve yabancı yatırımcılar münhasıran serbest bölgede faaliyet göstermek şartıyla serbest bölgeyi adres göstererek şirket kurabilmektedirler.

Serbest bölgede faaliyet ruhsatı almak için başvurular, Türkiye Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

Şirketler Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve şirketler hukuku avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız