• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

VERGİ HUKUKU AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vergi Avukatlarımızdan Profesyonel Çözümler

Akkaş Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.

Büromuz vergi hukuku alanında uzman vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkillerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Vergi Nedir?

Devletlerin vatandaşlarına ekonomik, sosyal, ticari, idari… anlamda kamu hizmetlerini sunabilmesi için gelire ihtiyacı vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler; devlet tarafından çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır. Bunlara örnek olarak; vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağlamış olduğu gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirler verilebilir.

Buna göre devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın yasaya dayanarak kişi veya kurumlardan zorunlu olarak tahsil edilen paralara vergi denir. Kişilerle devlet arasında, devletin egemenlik gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim, ve benzeri gelirler dolayısıyla ortaya çıkan vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevlerin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen, kuralların bütününe ise Vergi Hukuku denmektedir.

Anayasamızın 73. Maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." hükmü yer almaktadır. Bu hükümle beraber hukukumuzda verginin genelliği ilkesi kabul edilmiştir. Yani herkes sahip olduğu servet, yapmış olduğu harcamalar oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi Hukukuna ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır.

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan sıkıntılar ve bu alandaki hatalı uygulamalar neticesinde vergi avukatı olan kişilerle çalışmak son derece önemli hale gelmiştir. Kamu gelirleri arasında en önemli gelir kaynağı, vergidir. Anayasa’da herkesten kamu giderlerini karşılamak amacıyla ekonomik güçleri oranında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak vergi alınacağı ifade edilmektedir. Ayrıca vergi, hukuki düzlemde oldukça karmaşık ve önemli yaptırımlarla düzenlenmiştir. Vergi avukatı olan kişilerin ilgi alanı olan vergi kavramı ile yakından ilgili olan bir diğer kavram da vergi hukukudur.

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 1. Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 2. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 3. Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 4. Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 5. Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 6. Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 7. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 8. Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 9. Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 10. Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 11. Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 12. Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 13. Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 14. Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 15. Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 16. Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları
Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Vergi Hukuku Avukatımızdan;

istanbul vergi hukuku avukatı

"Vergi avukatı, vergi hukuku ve vergi kavramı kapsamında yer alan uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan ve aynı zamanda idari boyutta yer alan vergi ihtilaflarının çözümüne de danışmanlık eden hukuk kişisidir. Aynı zamanda vergi avukatı, mali müşavirlerle çalışarak mevzuattan kaynaklanan sorunları daha iyi bir şekilde ve kısa sürede çözebilmektedir."

"Vergilendirme işlemlerinin başlangıcı sayılan ve vergi sürecinin nasıl yürütüleceğini belirleyen şey, vergiyi doğuran olaydır. Vergiyi doğuran olay, özel hukuk alanında alım, satım, kira vb. sözleşmelerin imzalanması ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle vergi avukatı, önce borçlar hukuku ile ticaret hukuku konularında bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır."

Vergi Hukukunda Cezai Yaptırımlar

Vergi avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukat aynı zamanda vergi hukukundaki cezai yaptırımları da çok iyi bilmelidir. Çünkü vergi cezalarının bir kısmı hürriyeti bağlayıcı ceza, bir kısmı ise para cezası niteliğindedir. Ayrıca yine ceza hukuku bilgisindeki eksiklik savunacağı kişinin mahkûmiyetine dahi neden olabilecektir. Tüm bu hususlarla birlikte vergi avukatı, vergi hukukunun bu kapsamlı yapısını göz önünde bulundurup vergi mevzuatları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve vergi hukuku avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız